Protocollen

Protocol sociaal welbevinden (anti pestprotocol)

Voorop staat dat op De Vliegerdt pesten in welke vorm en op welke manier dan ook als onacceptabel gedrag wordt beschouwd. Er zal altijd worden ingegrepen als dit ongewenste gedrag wordt gesignaleerd. De stappen, genoemd in het pestprotocol, zullen dan genomen worden.
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Het protocol sociaal welbevinden kunt u vinden op onze website. Het protocol is ook op school ter inzage.
Het voorkomen van pesten is echter nog veel belangrijker dan ingrijpen als pestgedrag wordt gesignaleerd. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen wekelijks les in sociaal-emotionele vorming door middel van de nieuwe methode ‘Goed gedaan!’.
 

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s) / verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren, dat zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 
De drie te onderscheiden situaties zijn:
• Het kind wordt ziek op school
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek
• Medische handelingen 
 

Protocol Sociale Media

Sociale media zoals Hyves, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van obs De Vliegerdt. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan. Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.
 
Obs De Vliegerdt vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij een van onze scholen betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

 

Protocol ontruiming

De school heeft een ontruimingsprotocol opgesteld. In dit protocol staat vermeld op welke wijze de school ontruimd wordt in geval van een calamiteit. Het ontruimingsprotocol hangt in ieder lokaal. Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Een keer is de datum en het tijdstip bekend bij de leerkrachten. Een keer is de datum en het tijdstip van de ontruiming alleen bekend bij de directeur en de bhv’ers. Van de ontruimingsoefening wordt door de BHV’ers een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de teamvergadering besproken en eventueel aangepast
De BHV’ers volgen ieder jaar een herhalingscursus. Het ontruimingsprotocol ligt op school ter inzage.
 
 

Klachtenreglement

Elke school staat voor goed onderwijs en voor goede omgang met ouders en leerlingen. Ondanks deze zorg kan het toch gebeuren er op school gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Veel gebeurt in een school op basis van op basis van onderling vertrouwen. Als dit onderlinge vertrouwen aanwezig is, zal een dergelijk probleem in een goede verstandhouding door middel van gesprekken tussen de betrokkenen veelal kunnen worden opgelost.
 
Contactpersoon: Ger Heijden
Vertrouwenspersoon: Jacqueline Konings
 
De school heeft een contactpersoon (de directeur) die het vertrouwen heeft van alle bij de school betrokken partijen. De contactpersoon kan de leerlingen en/of ouders met een klacht helpen bemiddelen, kan naar de klacht luisteren, de klager bekend maken met de klachtenprocedure, de klager behulpzaam zijn de klachtenprocedure of de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
 

Klachtencommissie

Elke school is aangesloten bij een klachtencommissie. De commissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen.
 

Reglement klachtbehandeling

Het reglement klachtbehandeling ligt op school vrij ter inzage. U kunt zich daar op de hoogte stellen van de procedure die gevolgd moet worden indien er sprake is van een klacht.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de commissie Onderwijsgeschillen (LKC) worden ingediend.
Het bezoekadres is Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht (gebouw Woudstede).
U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl

Ontvang de nieuwsbrief

Ontvang de nieuwsbrief

Vliegerdt nieuws